Количка
Sad Face Icon Нямате добавени продукти в количката!

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ПРЕЗ www.unaverastar.com ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

по смисъла на закона за електронна търговия

www.kzp.bg

С всяка поръчка, потребителят приема следните общи условия на www.unaverastar.com.

Чрез избиране на опция "ПОРЪЧКА" Вие не сключвате сделка с фирмата, а само заявявате, че желаете да получите артикула до адрес или офис на куриер. Сделка се приема за сключена само при заплащане на артикула. В този смисъл с бутон "ПОРЪЧКА" Вие не закупувате артикула, докато не заплатите за него.
Фирмата не гарантира наличността на обявените модели. Възможен е отказ на пусната заявка. За приета заявка се счита само тази, при която има наличност на артикула, цената и данните са коректни и е потвърдена наличността от нашите онлайн консултанти. За приета заявка се счита само поръчка, която в системата фигурира със статус "Изпратена". Поръчки със статус "Обработва се", 'Отказана", "Няма наличност" не са потвърдени.

Фирмата не се задължава да отговаря на получени онлайн съобщения от клиенти в определен срок. При неналичност на артикул, уведомяваме клиентите за това лично по телефон или e-maill. В случай, че не можем да се свържем с клиента по телефон (не отговаря или телефонът не е верен) поръчката са анулира до 12 часа. Поръчката може да се заяви отново, след като клиента се свърже с нас за уточнение.

Oбщи условия на договорите за покупко - продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между

  фирма „Роу Тeкс Ко“ ЕООД, гр. Петрич, ул. „Дунав“ 35, BG101797272   наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК
Чл. 3. (1) от ЗЗЕТ/24.12.2006 Доставчик на услуги е физическо или юридическо лице, което предоставя услуги на информационното общество), от една страна,
и от друга - лицето, съгласило се с настоящите "Общи условия", наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ (Получател на услуги е физическо или юридическо лице, което ползва услуги на информационното общество с професионална или друга цел, включително за нуждите на търсене на информация или предоставяне на достъп до нея), във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин www.unaverastar.com

Чл.1. Доставчикът предоставя на Потребителя възможност при спазване на настоящите "Общи условия" да заявява предлаганите в електронен магазин www.unaverastar.com стоки.

Чл.2. Доставчикът публикува своите оферти на уеб сайт: www.unaverastar.com
със следната информация:

 

Чл.3. За да получи правото да извършва валидни заявки за желание за получаване на предлаганите в www.unaverastar.com стоки, Потребителят трябва да посочи адрес за получаване на поръчката и актуален телефон.  Потребителят гарантира, че данните, които предоставя, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. Никаква част от тези данни няма да бъде използвана за други цели.

Чл.4. С акта на предоставяне на поисканите по-горе данни Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им.

Чл.5. При извършена заявка електронният магазин www.unaverastar.com уведомява Потребителя за записването на неговата поръчка в системата на посочения от него email адрес. Записването на заявката не се счита за поръчка, а само за запис, желание за доставка. Олайн бутик UNA VERA STAR си запазва правото да отказва поръчки поради неналичност на артикула, грешно оформена оферта (грешки на техническия отдел - сгрешена цена, описание или размер). Представител на магазина предприема действия за осъществяване на контакт с Потребителя с оглед уточняване времето на доставка на заявената стока (при наличност на артикула, доставката се извършва на следващия ден преди 18 ч. За неспазване на часовия ограничител, отговорност носи куриерската компания, която предварително е подала към доставчика уверение, че ще разнася изпратените от него пратки преди 18 ч. Поръчки изпратени след 15.30 ч. остават за следващия ден. Поръчки от неработните дни на куриерите (събота и неделя) се обработват в понеделник и доставят във вторник. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, поръчката се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение. Заявката поражда действие между страните от момента на потвърждаване между осъществилите контакт Представител на електронен магазин www.unaverastar.com и Потребител, подал и извършил конкретната заявка, предшествано от потвърждаване от страна на Представител на електронния магазин за наличността на заявената за доставка стока.

Чл.6. Всички цени са в български левове за един брой. Указаните цени на отделните стоки са за един брой и не включват разходите за доставка. Разходите за доставка са 4.22 лв. до адрес от понеделник до петък и 3.55 лв. до офис на Спиди. Цена доставка до адрес само в събота е 7.22. Цените включват всички данъци и такси.

Чл.7. Цената по Чл. Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока и куриерските услуги, свързани с нейната доставка.


Чл.8. Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Представител на електронен магазин www.unaverastar.com и Потребителя.

Чл.9. Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице - представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице - представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че Потребителя не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Чл.10. Доставчикът се задължава: да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след заплащане на наложеия платеж на куриера; да достави в уговорения срок заявената за покупка стока; да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

Чл.11. Доставчикът има право:
- да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки, сочещи към други уебсайтове; - да изпраща до Потребителя съобщения, за получаването на които Потребителят се е абонирал; да отказва заявки на потребители поради технически грешки (сгрешена цена при публикация, сгрешено описание, недобър вид на стоката, неналичност и други).

Чл.12. Доставчикът:

 


Чл.13. Потребителят се задължава:

Чл.14. Потребителят има право на:

 

Чл.15. Потребителят се задължава:

 

 

При неспазване на задълженията Доставчикът има право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение. 

Чл.16 Договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: преустановяване на дейността от Доставчика; прекратяване поддържането на магазина; с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията й по договора или в други предвидени в закон случаи. За договор се считат само случаите при които има плащане. Поръчката и заявката на артикул в сайта не е договор.

Чл.17 Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Потребителя или отбелязване в поле в уебсайта на Доставчика и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
За целите на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази, използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:

„Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
„Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт. www.unaverastar.com е уебсайт за електронна търговия - за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Потребителя.
"Потребител” е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в Република България и се е съгласило с настоящите Общи условия.

 

"Потребител" е потребител по смисъла на § 13, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

 

 

"Електронна поща" е електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през интернет мрежа чрез стандартизирани протоколи.

 

 

„Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.
„Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
„Информационна система /Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява, или един от елементите на което осигурява, автоматична обработка на данни.
„IP Адрес„ ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
„Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
„Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика, който след извършване на промените се задължава да уведоми Потребителя като изпрати на електронната му поща и/или публикува в уебсайта на видно място съобщение за това. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупка на стока.
За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Всички цени са в български левове, с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка.

С акта на регистрацията си Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за получаване на стоките.

С акта на регистрацията си Потребителят дава съгласие да получава рекламния Бюлетин на онлайн магазин www.unaverastar.com
В случай, че Потребителят не желае да получава рекламния Бюлетин, трябва изрично да информира Доставчика, като изпрати молбата си на електронната поща

При отказ на поръчка, потребителя се задължава веднага да уведоми онлайн отдела на дежурните телефони за желанието си и да изпрати чрез e-mail стандартна декларация за отказ със следната информация:

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

 

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора - тук)

 

 

Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика, който след извършване на промените се задължава да уведоми Потребителя като изпрати на електронната му поща и/или публикува в уебсайта на видно място съобщение за това. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупка на стока.

Newsletter Una Vera Star

Бъдете в крак с модата! Запишете се в нашия бюлетин и получавайте седмичните ни ТОП предложения!

Върни се горе Последвайте ни Facebook Instagram